حدیثی از آسمان
امیرالمومنین علی (علیه السلام): هر کاری که در مقابل مردم از انجام آن خجالت میکشی ، در پنهانی هم انجام نده