حدیثی از آسمان
امام کاظم (علیه السلام ) :هیچ چیز نیست که چشم تو ببیند و در آن موعظه ای نباشد