حدیثی از آسمان
سه چیز از نشانه های یقین هستند : کوتاهی آرزو ، اخلاص در عمل و بی رغبتی به دنیا