حدیثی از آسمان
امام کاظم علیه السلام : هرگاه دو کار برایت پیش آمد که ندانستی کدامیک بهتر و درستتر است نگاه کن کدام یک از آنها به هوس تو نزدیکتر است با همان مخالفت کن ، چرا که در مخالفت نفست صواب بسیار نهفته است